Saltar ao contido

En cumprimento do REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO CONSELLO , do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (RGPD) e co LOPDGDD 3/2018 e demais lexislación vixente en materia de protección de datos de carácter persoal informámoslle de:

RESPONSABLE: Quen tratará os teus datos?

Identidade: DESARROLLOS INFORMÁTICOS ADOS, SL (en diante “A ENTIDADE”)

CIF: B36320505

Enderezo: R/ Antón Fraguas 1, ATC A – 36004 Pontevedra

Correo electrónico: info@adosnet.com

FINALIDADE: Con que finalidade recollemos os teus datos?:

Datos recollidos a través do formulario de contacto da Rede: Tratamos os datos facilitados no formulario de contacto da Rede co fin de xestionar as consultas realizadas a través do devandito formulario e a xestión administrativa derivada das mesmas.

Datos recollidos a través do formulario de proposición/aceptación do orzamento: Tratamos os datos facilitados no formulario de proposición ou de aceptación do orzamento co fin de xestionar os datos do cliente, a execución do servizo contratado e a xestión administrativa derivada. Tamén se poderán enviar aos clientes comunicacións sobre produtos ou servizos similares aos adquiridos e de interese.

LEGITIMACIÓN (Base xurídica):

FORMULARIO DE CONTACTO

1.- Consentimento do interesado: RGPD: 6.1. a) O interesado prestou o seu consentimento a través do formulario de contacto da Web.

FORMULARIO DE ACEPTACIÓN DE PROPOSTA / ORZAMENTO

1.-O interese lexítimo do responsable (Art. 6.1.f RGPD) en manter a relación necesaria cos clientes para unha correcta prestación do servizo, comunicando incidencias ou información sobre produtos ou servizos similares aos adquiridos e de interese.

2.- O cumprimento do contrato establecido (Art. 6.1.b) entre as partes ao aceptar a proposición.

3. – Cumprimento dunha obriga legal (Art. 6.1.c RGPD) cando sexa requirido

DATOS DE TERCEROS PROPORCIONADOS POLO CLIENTE

1.- O cumprimento do contrato establecido (Art. 6.1.b) entre as partes ao aceptar a proposición.

2. – Cumprimento dunha obriga legal (Art. 6.1.c RGPD) cando sexa requirido

Obriga ou non de facilitar datos e consecuencias de non facelo: Os datos solicitados nos formularios de contacto, aceptación de proposición, etc., son necesarios para poder contactar ou contratar un servizo. No caso de que non se poida obter toda a información requirida, non se poderá establecer comunicación coa ENTIDADE, nin xestionar o contrato.

DATOS PROPORCIONADOS POR TERCEROS CLIENTES

Procedencia: Os datos son facilitados polas entidades cliente que contratan os servizos

Categorías de datos facilitados: datos identificativos, datos económicos, financeiros e de seguros, datos comerciais, transaccións de bens e servizos. En ocasións, dependendo do proxecto contratado, pode ser necesario acceder a algún outro tipo de información. Se fose necesario contar co consentimento dos interesados, a entidade cliente comprométese a dispoñer deste ademais de cumprir sempre co deber de información previsto nos artigos 13 e 14 do RGPD.

DESTINATARIOS: A quen comunicamos os datos que nos facilitas?

1.- A Administración pública e os seus distintos órganos se esixe por obriga legal.

2.- Xestor de correo electrónico e aloxamento web

3- Entidades bancarias para a xestión do pagamento segundo a forma elixida

4- Asesoramento para o cumprimento das obrigas tributarias e societarias da entidade.

5.- Entidades encargadas de hospedar as aplicacións e Servidores virtuais para o sw en produción

Transferencias internacionais: Actualmente non hai transferencias fóra da UE

CONSERVACIÓN: Canto tempo conservamos os teus datos?

Os datos dos clientes e usuarios conservaranse mentres o interesado non solicite a cancelación e sigan mantendo relacións comerciais. Unha vez extinguida a relación ou solicitada a cancelación, os datos conservaranse de forma bloqueada á atención de posibles requisitos legais ou administrativos ata a prescrición da mesma (mínimo 6 anos).

Os datos de terceiros facilitados polos clientes conservaranse mentres sexan necesarios para a execución e prestación do servizo. Unha vez finalizada a relación ou solicitada a cancelación, serán devoltas ao cliente ou destruídas segundo o indicado no contrato. Poderán conservarse cando sexa necesario de forma bloqueada á atención de posibles requisitos legais ou administrativos ata a prescrición dos mesmos pasando á súa devolución/destrución transcorrido o dito prazo indicado anteriormente.

DEREITOS: Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

  • Acceso: O interesado ten dereito a coñecer que datos está a tratar A ENTIDADE sobre el.
  • Rectificación: o interesado ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos.
  • Supresión: o interesado ten dereito a solicitar a supresión dos seus datos cando, entre outros motivos, os datos non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos.
  • Limitación do tratamento: En determinadas circunstancias, o interesado poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, caso en que só os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións.
  • Oposición: En determinadas circunstancias o interesado poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos. Nese caso, A ENTIDADE deixará de tratar os seus datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.
  • Portabilidade de datos: Só aplicable aos datos automatizados e consiste en ceder os datos da ENTIDADE a outro novo RESPONSABLE DE TRATAMENTO (non ao interesado e a petición deste).

Podes exercer os teus dereitos incluído o dereito a retirar o teu consentimento (se fose concedido) enviando unha carta ao enderezo indicado anteriormente ou enviando un correo electrónico a info@adosnet.com.

Tamén ten dereito a reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos, que é a Autoridade de Control: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

DECISIÓNS AUTOMÁTICAS   

Non se realizan perfís de usuario nin toma de decisións automatizada.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

A Web está aloxada nun servidor seguro e toda a información proporcionada transmítese a través da tecnoloxía Secure Socket Layer (SSL).

Ademais, A ENTIDADE adoptou as medidas de seguridade tanto técnicas como organizativas derivadas da Análise de Riscos e da Auditoría de Conformidade realizadas sobre o RGPD e a LOPDGDD e o tipo de datos persoais xestionados.

Este sitio web utiliza cookies para que teñas a mellor experiencia de usuario. Se continúas navegando estás dando o teu consentimento para a aceptación das cookies mencionadas anteriormente e a aceptación da nosa política de cookies, faga clic na ligazón para obter máis información..plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies